تدریس شیمی3 محمدرضارفیع زاده فصل های3و4

تدریس شیمی3 محمدرضارفیع زاده فصل های 1و2

کربن دی اکسید یکی از عوامل آلودگی و گرمایش هواکره

درباب کربن دی اکسید

ویلچر تاشو ساده JTS-809C

ویلچر 809C برزنتی مارک JTS